fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Letsel ABC

Letsel ABC

Onderstaand treft u een overzicht aan van begrippen die u bij een letselschaderegeling kunt tegenkomen.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB)
Dit is een verzekering die de schade waarvoor een bedrijf aansprakelijk is, moet vergoeden.

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVP)
Dit is een verzekering die de schade waarvoor een particulier aansprakelijk is, moet vergoeden.
Deze verzekering geldt niet voor aanrijding met motorvoertuigen. Zie hiervoor “Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen/WAM”

Call to action voor Letselschade Service

Aansprakelijkheidsverzekeraar
De verzekeringsmaatschappij die optreedt op basis van een aansprakelijkheidsverzekering en de schade aan het slachtoffer moet vergoeden.

Aansprakelijkstelling
De mededeling waarin de tegenpartij of zijn/haar verzekeraar aansprakelijk wordt gesteld voor de (letsel)schade.
Bij voorkeur moet dit schriftelijk gedaan worden.

Actuariële berekening
Als het slachtoffer door een ongeval minder inkomsten ontvangst, of langdurig extra kosten moet maken, en als het belang groot wordt, dan kan het noodzakelijk zijn dit te laten berekenen door een deskundige.
Er zal dan rekening gehouden worden met kapitalisatie, rekenrente, inflatie, looptijden, belastingschade, pensioenschade enz. Dergelijke berekeningen worden meestal vervaardigd door gespecialiseerde rekenbureau’s.

Affectieschade
De immateriële schade, doordat je bijvoorbeeld getuige bent van een ernstig ongeval overlijden van een naast familielid.

Akte van cessie
Een akte waarbij het slachtoffer de vordering aan een andere partij overdraagt.
Dit kan noodzakelijk zijn als bijvoorbeeld de schade met het slachtoffer wordt geregeld door een verzekeraar, maar er nog een aansprakelijke partij is, op wie de regelend verzekeraar (een deel van) de betaalde schade wil verhalen.

Arbeidsdeskundige
Een deskundige die een koppeling kan leggen tussen de medische beperkingen en het werk dat iemand doet of juist niet meer kan doen.
Een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld om de mate van arbeidsongeschiktheid te beoordelen, om een slachtoffer te helpen bij de re-integratie of om de behoefte aan huishoudelijke hulp en eventuele aanpassingen en voorzieningen in en rond het huis vast te stellen.

Arbeidsinspectie
De werkgever is bij bedrijsongevallen in veel gevallen verplicht om de Arbeidsinspectie (heet sinds 1-1-2012 Inspectei SZW) in te schakelen.
De Arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van het ongeval en kan de werkgever een boete opleggen.
Het rapport van de Arbeidsinspectie kan belangrijk zijn voor de aansprakelijkheid.

Arbeidsongeschiktheid
De mate waarin iemand niet meer in staat is te werken.

Arbeidsongeval
Een ongeval dat plaatsvindt tijdens het werk. Een werkgever moet maatregelen nemen en instructies geven om te voorkomen dat een werknemer een ongeval overkomt (zorgplicht).
Zijn die maatregelen niet genomen, dan kan de werkgever aansprakelijk zijn voor de door de werknemer geleden schade.

Asbestose
Longziekte die ontstaat door inademing van asbeststof (magnesium silicaat).

Belangenbehartiger
De deskundige die het slachtoffer en/of de nabestaanden bij staat bij het verhalen van de (letsel)schade.

Belastinggarantie
Garantie van de aansprakelijke verzekeraar dat de schadevergoeding netto is en dus niet onder de Inkomsten Belasting valt.
Een belasting garantie is nodig als er schade onder de noemer verlies van arbeidsvermogen is betaald.

BEM-clausule
Als er er een letselschade wordt geregeld voor een minderjarige, dan wordt aan de kantonrechter toestemming gevraagd voordat een eindregeling kan worden getroffen.
Als de rechter hierdoor toestemming geeft dan moet de schadevergoeding op bankrekening met een BEM-clausule (Beleggen, Erfenis en andere gelden Minderjarigen) worden gestort.
Het geld komt pas vrij als het slachtoffer meerderjarig wordt. Ouders kunnen zelf geld van deze rekening halen.

Beroepsziekte
Een ziekte ontstaan door schadelijke factoren op het werk.

Bewijslast
De verplichting bewijs te leveren.

Blijvende invaliditeit
De mate van blijvende beperkingen worden weergegeven in een percentage. Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van tabellen die door alle expertise-artsen en medisch adviseurs worden gehanteerd.
Hoe meer beperkingen er zijn, hoe hoger het percentage. Het percentage is o.a. van belang bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Buitengerechtelijke kosten (BGK)
Kosten die een belangenbehartiger maakt om de schade, zonder tussenkomst van de rechter (dus buiten rechte), te verhalen op de tegenpartij.
Hieronder vallen bijvoorbeeld het honorarium van de belangenbehartiger, de kosten van de medisch adviseur en de kosten voor het opvragen van medische gegevens.
Deze kosten maken onderdeel uit van de schade en moeten (mits redelijk) door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Causaliteit
Het verband tussen oorzaak en gevolg. Dit speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de schade, omdat alleen de schade kan worden vergoed die veroorzaakt is door het ongeval.

Derdenrekening
Een bankrekening die wordt gebruikt door een belangenbehartiger als hij namens zijn cliënt een schadevergoeding ontvangt.
Vanaf de derdenrekening wordt het vervolgens overgemaakt naar het slachtoffer. Derdenrekeningen zijn wettelijke beschermd, wat er op neerkomt dat op derdenrekeningen geen beslag kan worden gelegd.

Economische kwetsbaarheid
Letsel kan leiden tot beperkingen, waardoor de kans op de arbeidsmarkt verminderd of en een verhoogd risico op eerdere uitval in het arbeidsproces ontstaat.
Bij de afwikkeling van een letselschade kan dit leiden tot een extra schadevergoeding.

Eigen schuld/schulddeling
Er kan sprake zijn van een percentage eigen schuld als men zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval of het letsel.
Denk hierbij aan het niet gedragen hebben van een autogordel. Deze eigen schuld wordt weergegeven in een percentage, waardoor slechts een deel van de schade zal worden vergoed.

Finale kwijting
Een bepaling waarmee een definitieve schaderegeling betaling wordt getroffen.
Het gevolg is dat een slachtoffer na het tekenen hiervan niet meer op de zaak kan terugkomen.

Functieverlies
De mate van functieverlies wordt weergegeven in een percentage (blijvende invaliditeit). Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van tabellen die door alle expertise-artsen en medisch adviseurs worden gehanteerd.
Hoe meer functieverlies er is, hoe hoger het percentage. Het percentage is o.a. van belang bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld.

Gelaedeerde
Ander woord voor slachoffer of degene die schade lijdt.

Immateriële schade
Naast een vergoeding voor de gemaakte kosten of gederfde inkomsten kan men ook aanspraak maken op een smartengeldvergoeding.
Dit is een vergoeding voor de immateriële schade, zoals voor de pijn, leed, ellende, ontsiering dooor littekens enz.
De hoogte van het smartengeld hangt in belangrijke mate af van de ernst van het letsel en de mate van de blijvende klachten en beperkingen.
De hoogte van het smartengeld wordt meestal pas bepaald als er sprake is van een medische eindtoestand.

Letselschade
Letselschade, ook wel personenschade genoemd, is de schade die iemand lijdt door lichamelijke en/of geestelijk letsel ten gevolge van bijvoorbeeld een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een beroepsziekte waarvoor een ander aansprakelijk kan worden gesteld.

Lumpsum
De hoogte van de schade hangt van veel factoren af. Als er veel discussie is over de schadeposten of als er geen afdoende bewijs is, kan worden besloten de schade te vergoeden, zonder dat de diverse schadeposten apart te benoemen.
Een regeling op basis van een afgerond bedrag kan dan een oplossing zijn en dit bedrag wordt een lumpsum genoemd.

Materiële schade
Bestaat uit de kosten die men als gevolg van het ongeval heeft moeten maken.
Hierbij kan men denken aan medische kosten, inkomensverlies, kosten van huishoudelijke hulp en vervoerskosten. De kosten moeten altijd direct gerelateerd zijn aan het ongeval of het opgelopen letsel.

Medisch adviseur
Zowel een verzekeraar als een belangenbehartiger maken gebruik van een eigen medisch adviseur om de medische informatie te kunnen beoordelen.

Medische causaliteit
Er moet sprake zijn van een oorzakelijk (causaal) verband tussen de klachten en het ongeval. Als er sprake is van pre-existentie of als er ook zonder ongeval beperkingen ontstaan zouden zijn, dan moet uitgezocht worden hoe de situatie zonder ongeval zou zijn geweest. Uiteindelijk gaat het echter om het vaststellen van het juridisch causaal verband.

Medische eindsituatie
De situatie waarin uw gezondheid geen verbetering of verslechtering meer vertoont. Op basis hiervan kan een schatting van de toekomstige schade worden gemaakt en de uiteindelijke schadeloosstelling worden vastgesteld.

Medische expertise
Een medische keuring door een onafhankelijk arts om vast te stellen wat voor klachten en beperkingen iemand nog heeft. Dit oordeel vormt de basis vormen voor het verdere overleg over de schadeloosstelling.

Medische machtiging
Deze machtiging houdt in dat het slachtoffer de medisch adviseur (beperkt) en vaak uw belangenbehartiger toestemming geeft om de medische gegevens bij de behandelend artsen op te vragen en in te zien. Deze informatie is belangrijk voor het beoordelen van de letselschade.

Minnelijke regeling
Ook wel schikking genoemd, waarbij beide partijen in goed overleg  tot een afwikkeling van het dossier komen zonder inschakeling van de rechter.

NIS (Nederlands Instituut van schaderegelaars)
Het NIS is een beroepsvereniging voor letselschaderegelaars c.q. personenschaderegelaars die met name ambulant werkzaam zijn en  persoonlijke contacten hebben met slachtoffers.
De letselschaderegelaar/personenschaderegelaar is actief op het gebied van de letsel/personenschade en houdt zich dus met name bezig met het inventariseren, vaststellen en het regelen van de financiële gevolgen van schade aan de mens. Die schade kan o.a. ontstaan als gevolg van een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een medische fout of gewoon door een ongeval in of rondom de woning.

Nivré (Nederlands Instituut van Register Experts)
De samenleving verandert in een razendsnel tempo en stelt steeds hogere eisen aan de dienstverlening van bedrijven. Ook van schade-experts en risicodeskundigen vraagt dit dat zij hun dienstverlening op een kwalitatief hoogwaardig niveau houden. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt de dienstverlening en het hoogwaardig kwaliteitsniveau van schade-experts en letselschaderegelaars die in het register staan ingeschreven. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschrevenen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Onrechtmatige daad
Een handeling waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander benadeelt of schade toebrengt.

Overlijdensschade
Schade ten gevolgen van het overlijden van een persoon. Alleen de wettelijke nabestaanden kunnen schade verhalen. Kosten die verhaalbaar zijn o.a begrafeniskosten, voor zover niet vergoed door een begrafenisverzekering. Als de nabestaanden door de overledene werden onderhouden, dan kan gederfd levensonderhoud eveneens als schade worden verhaald.

Pensioenschade
Pensioenbreuk of het niet meer (kunnen) opbouwen van pensioen.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Bij blijvende beperkingen waarvoor extra hulp nodig is, kan bij de overheid een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd worden. De noodzakelijke hulp kan dan zelf worden ingekocht met het budget (bedrag per jaar) dat ter beschikking wordt gesteld. Achteraf moet wel worden verantwoord waar het budget aan besteed is.

Predispositie
Iemand die in potentie de aanleg had een aandoening te krijgen die mogelijk door het ongeval is ontstaan maar die zonder ongeval eveneens had kunnen ontstaan. Predispositie levert daarom vaak veel discussie op tussen de verzekeraar en de belangenbehartiger.

Pre-existentie
Reeds bestaande gezondheidsklachten van voor het ongeval. Langdurige discussies kunnen hiervan het gevolg zijn. Pre-existentie is niet hetzelfde als predispositie.

Regres
Het instellen van een vordering door een derde (bijvoorbeeld  een werkgever of zorgverzekeraar) tegen de veroorzaker van een ongeval ten einde de schade te verhalen. Bijv. het door de werkgever doorbetaalde salaris tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid.

Reïntegratietraject
Het gehele traject van het eventueel terugkeren in het arbeidsproces.

Sans préjudice
Een (onverplichte) uitkering zonder erkenning van aansprakelijkheid, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige gevallen.

Schadebeperkingsplicht
De plicht van het slachtoffer maar ook van de wederpartij om de schade zoveel mogelijk te beperken. Van het slachtoffer wordt bijvoorbeeld verwacht dat hij zich inzet om te herstellen. Ook onnodige kosten moeten worden voorkomen. De aansprakelijke verzekeraar mag verwachten dat eerst een beroep wordt gedaan op sociale verzekeringen (bijvoorbeeld een WIA of WW- uitkering). Als er twee gelijkwaardige oplossingen zijn, dan moet in principe voor de goedkoopste worden gekozen.

Schaderegelaar
De persoon die de dossierbehandelaar bij de verzekeraar van de tegenpartij adviseert. In Nederland worden er meerdere namen gebruikt om deze persoon aan te duiden, zoals bijvoorbeeld letselschadespecialist, personenschade-expert of, personenschaderegelaar. De term schaderegelaar wordt ook wel gebruikt voor behandelaars aan de slachtofferzijde.

Schadevergoeding
(Financiële) compensatie voor geleden schade.

Schuldloze Derdenregeling
Deze regeling houdt in dat een verzekeraar gehouden is om een ieder schadeloos te stellen die buiten zijn schuld betrokken is geraakt bij een verkeersongeval. Denk bijvoorbeeld aan een passagier in een auto waarvan de bestuurder een ongeval veroorzaakt.

Second opinion
De onafhankelijke beoordeling van een letselschadedossier door een andere belangenbehartiger dan de eigen belangenbehartiger.

Smartengeld
Ook wel immateriële schade genoemd. De vergoeding voor het leed dat door de letselschade is veroorzaakt.

Stelplicht
De verplichting om gemotiveerd te stellen wat er is gebeurd, of waarom er verwijtbaar zou zijn gehandeld.

Stuiting
Het opnieuw starten van een lopende verjaringstermijn door een brief aan de wederpartij.

Vaststellingsovereenkomst
Formeel document dat wordt ondertekend wanneer uw zaak definitief wordt geregeld.

Verjaring
Een slachtoffer moet binnen een bepaalde periode de veroorzaker aansprakelijk stellen. Meestal is dat een termijn van 5 jaar. Als dat te laat wordt gedaan, dan kan er sprake zijn van verjaring. Als er sprake is van verjaring is het niet meer mogelijk een vergoeding te krijgen. De verjaring kan worden onderbroken door een stuitingsbehandeling. Dan begint er een nieuwe verjaringstermijn te lopen.

Verlies aan arbeidsvermogen
Het gehele of gedeeltelijke onvermogen om door middel van arbeid een inkomen te verwerven. Kort gezegd betreft het het verschil in inkomen zonder en met het ongeval. Synoniemen voor het verlies aan arbeidsvermogen zijn de termen verlies aan verdienvermogen en arbeidsvermogensschade.

Verlies van zelfwerkzaamheid
Hieronder wordt verstaan dat men, door de (blijvende) gevolgen van het opgelopen letsel, geen of minder taken in en rond het huis meer kan uitoefenen.

Verschot
Het gaat hier meestal om kosten voor het opvragen van medische gegevens, het uitbrengen van medisch advies of het aanvragen van een procesadvies.

Voorschot
Een voorlopige betaling in de periode tussen het ongeval en de eindafwikkeling  ter compensatie van reeds gemaakte kosten.

Vordering
In geval van letselschade is een vordering de claim die het slachtoffer heeft op de schadeveroorzaker.

WA-verzekering
Een verzekering om het financiële risico af te dekken voor schade die men ten gevolge van een ongeval toebrengt aan een ander. Deze verzekering dekt de financiële schade die men lijdt doordat men een ander schadeloos moet stellen.

WAM-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen)
Dit is een verzekering die de schade die door een motorvoertuig is veroorzaakt, moet vergoeden.

Wederpartij
Ook wel tegenpartij genoemd. Degene die de letselschade heeft veroorzaakt. c.q. diens verzekeraar.

Wettelijke aansprakelijkheid
In de wet vastgelegde verantwoordelijkheid en verplichting tot vergoeding van schade.

Wettelijke rente
Vergoeding waarop u recht hebt wanneer de schade niet meteen betaald wordt.

 

Wilt u letselschade claimen in Rotterdam, Delft of Zoetermeer? Neem contact met ons.

Call to action voor Letselschade Service