fbpx
Bel voor gratis advies en hulp.

06 - 8274 4874

Algemene voorwaarden

1. Opdrachtbevestiging
De opdrachtgever verleent aan Letselschadeservice, de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en te lijden schade.

2. Dienstverlening
De werkzaamheden die Letselschadeservice voor opdrachtgever verricht, wordt zogenaamde buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dat wil zeggen dat Letselschadeservice tracht de door opdrachtgever geleden en te lijden schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de Nederlandse rechter om een oordeel te vragen, dan zal Letselschadeservice u adviseren uw dossier over te dragen aan een advocatenkantoor. Met betrekking tot het inschakelen van medische- en andere deskundigen zullen vooraf, indien noodzakelijk, aanvullende afspraken worden gemaakt.

3. Behandeling van de zaak
Indien en zolang de zaak bij Letselschadeservice in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever voortijdig de zaak bij Letselschadeservice beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, zal Letselschadeservice de inmiddels gemaakte kosten bij opdrachtgever in rekening brengen en of eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten.

4. Doorsturen gegevens
Letselschadeservice is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de schade, door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel bij de letselschaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.

5. Informatie verstrekking
Letselschadeservice houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.

6. Kosten juridische bijstand
Deze kosten worden ook wel ‘buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand’ genoemd en worden door Letselschadeservice verhaald op de aansprakelijke partij, c.q. diens verzekeraar. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade, hetgeen bij wet is geregeld.
Letselschadeservice kan deze kosten, als deskundig en professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost, op de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde buitengerechtelijke kosten komen toe aan Letselschadeservice.

7. Cessie; Overdracht van kosten
Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Letselschadeservice bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Letselschadeservice, welke zulks aanvaardt.

8. Ontvangst betalingen
Letselschadeservice is gemachtigd gelden te ontvangen op haar Letselschadeservice en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden.

9. Aansprakelijkheid
Letselschadeservice is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Letselschadeservice van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Letselschadeservice voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.